حفاظت از اطلاعات شخصی

حفاظت از هويت و اطلاعات شخصی

GDPR ارگان مسٔول برای قوانين حفاظت از هويت واطلاعات در اتحاديه اروپا است

انجمن اروپا برای مسائل کارگران مهاجردرجامعه اروپا (EVW/EMWU) e.V.

به نمايندگی از رئيس هيت و مدريت

Robert Feiger

Olof-Palme-Stasse 19

60439 Frankfurt

حقوق شما در مورد ثبت هويت و اطلاعات شخطی

با تماس با فرد مسئول شما ميتوانيد درهر زمان از حقوق زير استفاده کنيد

معلومات مربوط ذخيره شدن و اطلاعات شخصی در مورد شما وپردازش آنها –

اصلاح نمودن اطلاعات شخصی شما –

حذف و ذخيره کردن اطلاعات شخصی توسط ما –

اگر به تعهدات قانونی هنوز اجازه حذف داده های شخصی شما را نداريم محدوديت پردازش اطلاعات شما و اعتراض –

به پردازش اطلاعات شما توسط ما و

.انتقال اطلاعات شخصی، به شرطی که با پردازش داده ها موافقت کرده باشيد و يا با ما قرارداد منعقد کرده باشيد –

برای شکايت می توانيد هر زمان که بخواهيد با مقام نظارتی محل اقامت خود و يا مرجع نظارت کار تماس بيگيريد. ليستی از

.مقامات نظارتی را از آدرس زير ميتوانيد بيابيد

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften Links/Anschriften lins-node.html.

اهداف پردازش معلومات شخصی در مورد شما توسط نهاد مسئول و اشخاص ثالث

ما اطلاعات شخصی شما را فقط برای اهداف مندرج دراين بيانيه محافظت از هويت پردازش می کنيم. انتقال اطلاعات شخصی

شما به اشخاص ثالث برای مقاصدی غير از موارد ذکر شده انجام نمی شود. ما تنها وقتی اطلاعات شخصی شما را به اشخاص

.ثالث منتقل ميکنيم که شما رضايت صريح خود را داده باشيد

پردازش برای بستن يک قرارداد با شما لازم است

پردازش برای انجام يک تعهد قانونی لازم است. پردازش برای حفاظت از منافع قانونی ضروری است و هيچ دليلی وجود ندارد

.که تصور کنيد منافع قانونی بيش از حد در عدم افشای اطلاعات خود داريد

حذف و يا مسدود کردن اطلاعات شخصی شما

ما اصول و قوانين حفظت از اطلاعات شخصی شما را در نظر می گيريم. بنابر اين فقط اطلاعات شخصی شما را برای مدتی که

برای دستيابی به اهداف ذکر شده در انجا يا در دوره های مختلف ثبت و ذخيره سازی قانونی لازم است، ثبت ميکنيم. بعد از قطع

.هدف مربوطه يا انقضا اين مهلت ها، اطلاعات مربوطه طبق مقررات قانونی به طور معمول مسدود و يا حذف می شوند

هنگام مراجعه به وب سايت ما توجه به مجموعهٔ از اطلاعات عمومی داشته باشيد

وقتی شما به وب سايت ما تماس ميگيريد، اطلاعات شما با ماهيت کلی به طور اوتوماتيک با استفاده از کوکيز ثبت ميشود. اين

„Server-Logfiles“ .نوع سيستم انتربيت، آدرس، تاريخ و زمان دسترسی و موارد مشابهٔ شما را ثبت ميکند

اطلاعات شخصی در مورد شما برای اشخاص ديگر به دسترس قرار نمی گيرد. جمع آوری داده ها برای تهيه وب سايت و

ذخيره آن در پرونده های ورود به سيستم برای فعاليت وب سايت ضروری است. بنابر اين امکان اعتراض وجود ندارد. مبنای

.قانونی در مورد ذخيرهٔ اطلاعات شخصی پراگراف 6 بند 1 می باشد

Cookies

علاوه بر اين ،ما در وب سايت خود از کوکی ها استفاده نمی کنيم. اگر شما در اين مورد سوالات داريد ميتوانيد از طريق با ما به

تماس شويد. اطلاعاتی که شما ارائه می دهيد به منظور پردازش به اشخاص ثالث منتقل نمی شوند. پس از رسيدگی به درخواست

شما، داده های شخصی به طور خودکار حذف می شوند. در هر زمان می توانيد رضايت خود را برای پردازش اطلاعات

.شخصی يا اعتراض به ذخيره سازی لغو کنيد. در اين صورت مکالمه نمی تواند ادامه يابد

تغير مقررات محافظت از هويت و اطلاعات شخصی

ما اين حق را برای خود محفوظ می دانيم که اين بيانيه حفاظت از هويت را طوری مطابقت دهيم که هميشه با الزامات قانونی

فعلی مطابقت داشته باشد يا تغيراتی در خدمات ما در بيانيه حفاظت از هويت اعمال کنيم، به عنوان مثال هنگام معرفی خدمات

جديد سپس اعلاميه جديد محافظت از هويت بازديد بعدی شما از اين صفحه مورد نظر قرار می گيرد. اگر شما در مورد ثبت

.هويت ومعلومات شخصی خود از ما سوال داريد می توانيد با نفر مسٔول محافضت از هويت در سازمان ما مستقيم اً تماس بيگيريد

:مدير عامل و مسٔول محافظت از اطلاعات شخصی

Thomas Hentschel, Peco Institut e. V., Luisen Strasse 38, 10117 Berlin,E-Mail:office@peco-ev.de