Защита на личните данни

Отговорният орган по смисъла на законите за защита на данните, по-специално Общия регламент за защита на данните на ЕС (GDPR), е:

Europäischer Verein für Wanderarbeiterfragen (EVW/EMWU) e.V.

Представлявано от главния  изпълнителен директор Робърт Файгер
Olof-Palme-Straße 19
60439 Frankfurt am Main

Вашите права

Можете на посочените данни за контакт на наето отговорно лице за защита на личните данни да упражните следните права:

  • справка за съхранените и обработени Ваши лични данни,
  • корекция на неправилно съхранени Ваши лични данни,
  • изтриване на съхранени Ваши лични данни,
  • ограничаване на обработването на Вашите лични данни, ако тези не са вече изтрити от нас в следствие на вменени от закона задължения,
  • възражение срещу обработването на Вашите лични данни от нас и
  • срещу преносимостта на данни, ако сте дали съгласието си за обработка на Вашите лични данни или ако сте сключили договор с нас.

Ако сте си дали съгласието за съхранение и обработка на лични данни, то Вие можете по всяко време да възразите на това, като възражението ще се зачита от момента на даването на възражението.

Вие можете по всяко време да подадете оплакване към компетентния орган. Той се определя спрямо федералната провинция, в която живеете, работите или в която е извършено предполагаемото нарушение на правото Ви за защита на личните данни. Списък с компетентните органи в недържавния сектор със съответните адреси ще намерите на следния линк:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Цели при обработката на лични данни от отговорното лице или от трети лица

Ние обработваме Вашите лични данни само за тук посочените цели. Лични данни на трети лица за други цели не се предават. Ние предаваме Вашите лични данни на трети лица само ако:

  • сте ни дали изричното си съгласие за това,
  • изпълнението на договор с Вас изисква предаването на лични данни,
  • предаването се прави в следствие на вменено от закона задължение,

обработката е наложителна за защита на легитимни интереси и ако не е видна причина, която да предполага, че е налице по-висш и подлежащ на защита интерес от непредаването на Вашите лични данни.

Изтриване съотв. блокиране на лични данни

Ние спазваме принципите на избягването на съхранението на лични данни и съхранението на възможно по-малко данни. Ние съхраняваме поради тази причина Вашите данни само докато това е нужно за постигането на тук посочените цели или във вменените от закона срокове. При отпадането на посочената цел съотв. при изтичане на вменените срокове съответните лични данни ще бъдат блокирани или изтрити в съответствие със законовите разпоредби.

Формуляр за контакт

Ако осъществите връзка с нас по електронната поща или чрез формуляра за контакт, Вие ни давате автоматично съгласието за осъществяването на контакт с Вас. За тази цел е наложително да посочите работеща електронна поща. Това служи за установяването на запитването и за последващото негово отговаряне. Даването на други данни е по Ваш избор. Посочените данни биват съхранени от нас за отговарянето на запитването и на евентуални последващи въпроси. След приключването на запитването личните данни биват изтрити автоматично.

Промяна на разпоредбите за защита на личните данни

Ние си запазваме правото да променяме тук посочените разпоредби за да отговарят те на актуалните законови разпоредби или да отговарят на промени в предоставяните от нас услуги, примерно при въвеждането на нови Services. В такъв случай при повторно осъществяване на контакт с нас новите разпоредби следва да се прилагат.

Въпроси относно защитата на личните Ви данни и приложение на правата Ви като потърпевш

Ако имате въпроси за защитата на личните Ви данни или желаете да защитите правата си като засегнато лице,  моля да ни пратите запитване по мейл или се обърнете директно към лицето носещо отговорност за тази сфера в нашата организация:

Ахмад Шараф, E-Mail: ahmad.sharaf@emwu.org


Указания за използването на социални медии
Защита на данни и лични права при използване на социални медии

http://www.emwu.org/wp-content/uploads/2021/07/Hinweise-zur-Nutzung-sozialer-Medien-.pdf