Указание за внасянето на вноски

Европейската асоциация за въпросите на работници мигранти (EVW) има партньори. Те помагат на асоциацията да преследва своите цели. Партньорите на асоциацията на заплащат никакви финансови вноски.

Асоциирани организации, които се присъединяват към каузата на асоциацията, плащат годишни вноски, които се определят от големината на членската база на организацията.

Работници мигранти, ангажирани граждани и мултипликатори може да членуват в организацията като подпомагащи членове. Такива може да станат всички, които искат да подпомогнат дейността на асоциацията. Подпомагащи членове плащат при приемането такса от 15 евро и месечна такса от най-малко 5 евро. При периоди на безработица и намерение да се запази членството в асоциацията, вноската може да бъде намалена.