Цели на асоциацията

Ние от Европейската асоциация за въпросите на работниците мигранти (EVW) информираме и консултираме работниците, които изкарват препитанието за себе си и своето семейство извън своята родина. Освен това нашето услуги за насочени и към работници, които от скоро и за постоянно са се установили в Германия.

Ние помагаме при оганизирането в профсъюзи

Асоциацията помага на работниците мигранти при организирането в профсъюзи. Заедно с нашите местни и чуждестранни партньори ние помагаме също на мобилните работници при индивидуалното и колективно преследване на техните права. Нашето безплатно и на достъпен език консултиране и обучение предлагаме  целенасочено там, където работниците мигранти се събират. Понеже единствено този, който си знае правата, може да ги и изисква. Отличителни характеристики на асоциацията са проактивната обучителна дейност заедно с нашата консултативна дейност ориентирана към решаване на конфликти. Освен това организирането и провеждането на кампании наподобяващи стачни действия заемат един голям дял в нашата работа.

EVW_in_Aktion2 Foto © by EVW e.V.

Ние помагаме на работниците мигранти дори и когато тези постоянно менят местата, на които работят. Правим това като посочваме лица за контакт в компетентните профсъюзи в приемащата страна. Чрез нас може освен това да бъде осъществен контакт към адвокати по съответната специалност или към държавни контролни органи в случай, че работниците мигранти искат да се защитят срещу експлоататорски трудови отношения и жилищни условия под установени стандарти.

Ние лобираме в полза на работниците мигранти

Друга цел на асоциацията е упражняването на влияние върху политическия елит и върху обществото в полза на интересите на мобилните работници. Асоциацията информира чрез провеждането на кампании, чрез отпечатването на материали, чрез публикации в интернет и чрез организирането на мероприятия. Нашата асоциация се застъпва освен това за спазването на безопасните условия на труд и информира относно валидните норми по безопасност на труда и относно правото на работниците мигранти да се лекуват в страната, в която работят. Асоциацията освен това постоянно се стреми да увеличава спектъра си от услуги предназначен за работниците мигранти.